93 593 18 18 info@cercos.net

Accidents/vida conveni

Es habitual que als convenis col.lectius es pacti una cobertura de vida o accidents pels treballadors, la manera de cobrir aquest risc es mitjançant aquest tipus de pòlissa que s’adapta exactament a les directrius marcades pel conveni.S’asseguren tots els treballadors relacionats al tc’2 en el moment de la contractació i és dona cobertura a tots aquells que s’hi vagin afegint amb posterioritat, al finalitzar l’anualitat es procedeix a la regularització, haurem de pagar o ens realitzaran rebut d’abonament en funció de la mitja de treballadors anuals en funció dels indicats al moment de la contractació.

+ Val a dir que es tracta d’una assegurança obligatòria i no disposar d’ell pot comportar una sanció.

Si vols saber si la teva empresa hi està obligada i quin preu et podem donar: