93 593 18 18 info@cercos.net

Política de transparència

L’activitat professional de les Corredories d’Assegurances es troba regulada en el Reial decret llei 3/2020, que transposa la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribució d’assegurances i altra normativa reglamentària, garantint així la protecció dels drets dels clients.
Perquè en prengueu coneixement i als efectes legalment previstos, l’informem que aquesta web és propietat del següent mediador:

 • Titular: Cercós & Ariño Associats Corredoria d’Assegurances, S.L.
  • Domicili social: C/ Gallecs, 5-7 local 1, 08100 Mollet del Vallés
  • CIF: B65002214
  • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 40933 , foli 88, fulla número B 373262
  • Inscrita en el Registre de la “Direcció General de Política i Assegurances de la Generalitat de Catalunya” (www.gencat.net) amb el n. J444GC.
  • Subscrita pòlissa de Responsabilitat Civil Professional disposant de la capaciteu financera legalment establerta, tot això en empleno del que es disposa en el Reial decret llei 3/2020, que transposa la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribució d’assegurances i altra normativa reglamentària.
  • Compta amb un departament d’atenció al client extern, encarregat d’atendre les seves queixes i reclamacions, el prestador del servei és el SOLUCIONO Consulting Partner, SL de Barcelona i la persona responsable Josep Granés Aragonès, o bé per escrit al carrer Aragó, 2008, 6è-5a, 08011 Barcelona, de conformitat amb el que es disposa en l’Ordre del Ministeri d’Economia ECO/734/2004 d’11 de març.
  • Té establert el tractament de les seves dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es preveu en la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
  • Telèfon: 93 593 18 18
  • E-mail: info@cercos.net

  De conformitat amb el Reial decret llei 3/2020, que transposa la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribució d’assegurances i altra normativa reglamentària, (i en la nostra qualitat de Corredoria d’Assegurances), manifestem que les ofertes efectuades i presentades, són conseqüència del nostre assessorament independent, a partir de l’anàlisi objectiva d’assegurances del mateix ram efectuat en diferents entitats asseguradores, i que és, segons el nostre criteri professional, la que millor s’adapta a les necessitats manifestades i a la seva petició definitiva, tenint en compte, tant la informació aportada, com la nostra experiència, i amb una asseguradora especialitzada en aquesta mena d’assegurances. No tenim cap participació amb altres corredories o entitats fi¬*nancieras/asseguradores.
  A conseqüència del que es disposa en el Reial decret llei 3/2020, que transposa la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribució d’assegurances i altra normativa reglamentària, el Prenedor, autoritza el Mediador a analitzar les cobertures i a sol·licitar en el seu nom un nou contracte sobre el risc assegurat, en el cas que per qualsevol circumstància, el que se subscrivís fos anul·lat unilateralment per l’Asseguradora, i també autoritzant la corredoria a efectuar-ho en cas de millora en preu i/o cobertura.
  “CERCÓS & ARIÑO ASSOCIATS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL” l’informa igualment del contingut de l’Art. 21 de la Llei 50/1980, de Contracte d’assegurança, en virtut del qual les comunicacions que el mediador/corredor cursi a l’asseguradora en el seu nom, tindran els mateixos efectes que si les realitzés el propi interessat (Prenedor de l’Assegurança).
  A continuació, reflectim els aspectes més importants de la nostra activitat:
  1. Els criteris que utilitzem per a la selecció i comparació dels productes de les entitats asseguradores són els següents:
  Realitzem una anàlisi dels segurs presents en el mercat, comparant les seves cobertures i exclusions, el conjunt de les seves condicions, així com les primes d’assegurança, seleccionant aquelles que proporcionen els contractes més adequats per a cobrir les necessitats i interessos dels nostres clients.
  A l’hora de realitzar aquesta anàlisi, valorem els processos interns de les entitats asseguradores, tant a l’hora de la contractació com de la gestió del contracte, prestant especial atenció als procediments que tenen en marxa per a la gestió de sinistres (valoració, professionalitat, temps de resposta, liquidacions econòmiques, …)

  2. La relació amb les entitats asseguradores derivades de l’activitat, es regeixen per pactes que acordem lliurement sense que els mateixos puguin afectar la nostra independència com a corredors. Els contractes mercantils que signem amb les entitats asseguradores es denominen “Cartes de Condicions”.
  Les entitats asseguradores amb les quals treballem i els productes que ofereixen són pràcticament totes, sent les principals: Liberty Seguros, Allianz, Reale, Arag, Hiscox, Fiatc, Markel, Catalana Occident, Helvetia, Wr Berkley etc.

  3. La nostra relació amb les entitats asseguradores esmentades és remunerada, i consisteix en una comissió sobre la prima/s contractada.

  El preu de l’assegurança o prima que li oferim al final del procés d’assessorament està garantit per l’entitat asseguradora en els termes contemplats en l’art. 6 de la Llei de Contractes d’Assegurances, per tant, durant quinze dies romandrà com a proposició o oferta d’assegurança.
  Nosaltres, com a mediadors no li garantim directament la prima oferta.

  4. Revisem i actualitzem aquesta informació amb una periodicitat mínima anual.

  5. Dissenyem cobertures especifiques per a col·lectius amb necessitats similars i negociem condicions de cobertura i preu. En aquests casos es realitza una anàlisi prèvia de les preocupacions i peticions, a nivell assegurador d’aquests col·lectius i seleccionem, de forma totalment objectiva, entre totes les asseguradores la que més encaixa amb el producte dissenyat.