93 593 18 18 info@cercos.net

Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

• Titular: Cercós & Ariño Associats Corredoria d’Assegurances, S.L. (d’ara endavant, LA CORREDORIA)
• Domicili social: C/ Gallecs, 5-7 local 1, 08100 Mollet del Vallés
• CIF: B65002214
• Telèfon: 93 593 18 18
• E-mail: info@cercos.net

DADES PERSONALS RECOPILADES I TRACTATS


Les dades personals que recopilem i tractem els obtenim directament de vostè o el seu representant legal, a través de formularis, comunicant-se amb nosaltres per correu postal, telèfon, correu electrònic, WhatsApp, o d’una altra manera.
Tota la informació que ens faciliti haurà de ser veraç, responsabilitzant-se de totes aquelles dades que ens comuniqui i havent de mantenir la informació perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real. En tot cas, la persona que faciliti la informació serà l’única responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a la CORREDORIA, o a tercers per la informació que faciliti.
En el cas de proporcionar-nos informació sobre altres persones ha d’obtenir el seu consentiment. Això és aplicable a totes les dades, i especialment, si n’hi hagués, a dades sensibles com els relatius a sancions administratives. Si ens proporciona dades d’altres persones ens està confirmant que té el seu permís i que aquestes persones han comprès com s’utilitzarà aquesta informació.

Les dades personals que podem recopilar i tractar sobre vostè són els següents:

 • Dades Identificatives: Nom, adreça, correu electrònic, números de telèfon, sexe, estat civil, data i lloc de naixement, nacionalitat, detalls familiars (per exemple, en segons conductors vinculats a la pòlissa), DNI, Passaport, Permís de conduir, matrícula, marca i model del vehicle, data de compra del vehicle, titularitat del vehicle, existència de rènting o crèdit bancari sobre aquest, enregistrament de crides, etc. Dades de navegació en la nostra web (per exemple, adreça IP).
 •  Informació financera: Detalls del compte bancari o targeta de pagament, o altres mitjans segurs de pagament (per exemple, PayPal).
 •  Detalls del risc: Informació que hem de recopilar per a avaluar el risc la cobertura del qual se sol·licita i facilitar els pressupostos de les companyies asseguradores que més s’ajustin a les seves necessitats. Això pot incloure retirades de permís de conduir, historial de sinistres amb/sense responsabilitat, anul·lacions per part d’una altra asseguradora, ús del vehicle (particular o d’empresa), per a les assegurances de cotxes clàssics, quilòmetres actuals del vehicle.
 • Dades de crèdit i antifrau: Historial creditici, sancions i delictes, i informació rebuda de diverses bases de dades contra el frau relacionades amb vostè (Agències de referència creditícia – fitxers de solvència patrimonial i crèdit).
 • Informació de Serveis: Informació sobre les cotitzacions que rep i les pòlisses que contracta.
 •  Assessorament en cas de sinistre: Existència o no de lesions corporals en cas d’accident (aquesta informació es recapta únicament als efectes d’assessorar el prenedor sobre la gestió del sinistre amb la companyia asseguradora, no recaptant-se informació sobre la naturalesa i abast de les lesions).
 •  Reclamacions anteriors i actuals: Informació sobre reclamacions anteriors i actuals (inclosos altres assegurances no relacionades), que poden incloure dades de caràcter personal.
 • Categories especials de dades personals: Dades relatives a sancions i condemnes penals.
 • Dades de màrqueting i comunicacions: El seu desig i consentiment per a rebre les nostres comunicacions comercials i de tercers, així com les seves preferències de comunicació.
 • Dades Estadístiques i Demogràfiques: També recopilem, usem i compartim dades agregades com ara dades estadístiques o demogràfiques per a qualsevol propòsit. Les dades agregades poden derivar-se de les seves dades personals, però no es consideren dades personals segons la normativa ja que aquestes dades no revelen la seva identitat directament o indirectament.Les finalitats per a les quals recopilem i tractem les seves dades personals són les següents:

Només utilitzarem les seves dades personals per als fins per als quals han estat recollits, tret que considerem raonablement que hem d’usar-los per alguna altra raó i aquesta raó sigui compatible amb el propòsit original.
En el cas que necessitéssim utilitzar la seva informació personal per a fins no relacionats, li ho notificarem amb l’antelació suficient i li explicarem la base legal que ens permet fer-ho.
• Inici de la relació de Corretatge
Adquisició de la condició de client;
Avaluar els riscos a cobrir i valorar la pòlissa / preval adequada;
Assessorament objectiu sobre els diferents productes d’assegurances que millor s’adaptin a les seves necessitats;
Detecció i prevenció del frau;
En el seu cas, gestió de pagament de la prima a la companyia asseguradora.
• Administració de Pòlisses
Atenció al client, inclosa la comunicació per qualsevol mitjà i l’enviament d’actualitzacions o altres comunicacions relacionades amb la seva pòlissa.
Gestió de Pagaments.
Realitzar controls de qualitat en relació als serveis prestats respecte a l’assegurança contractada.
• Atenció i Gestió de reclamacions
Gestió de reclamacions d’assegurances i reassegurances.

Defensa davant la companyia asseguradora.
Assessorament en l’exercici o la defensa de les reclamacions de qualsevol tipus que poguessin derivar-se de la relació contractual mantinguda.
Recerca de frau.
• Renovacions
Contactar a l’assegurat / titular de la pòlissa per a renovar la pòlissa d’assegurança
Assessorar-lo com a client de manera objectiva sobre els diferents productes
d’assegurances que millor s’adaptin a les seves necessitats.
En el seu cas, gestió de Pagament de la prima a la companyia asseguradora.
• Altres fins fora del cicle de vida del segur, però necessaris per a la provisió d’assegurança durant tot el cicle de vida del mateix
Complir amb les nostres obligacions legals i reguladores.
• Màrqueting i Publicitat
Per a fer-li suggeriments i recomanacions sobre productes, serveis o
ofertes directament relacionades amb el sector assegurador que poden
interessar-li.
Per a oferir-li informació relativa a concursos, promocions, esdeveniments o
similars.
Per a fer-li suggeriments i recomanacions de temes relacionats indirectament amb les assegurances, com poden ser temes de salut, automoció o qualsevol tema que estigui de moda relacionat.

Recopilem les seves dades personals a través dels següents mitjans:
• La nostra pàgina web (fins i tot mitjançant l’ús de cookies);
• Per telèfon (enregistrament de trucades);
• Per correu electrònic;
• Pàgines web de comparadors de preus d’assegurances als quals hagi accedit
buscant pressupost;
• Formularis;
• Fires i/o esdeveniments organitzats sobre el sector;
• Fonts d’accés públic.

BASES LEGALS PER Al TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
Les bases legals que justifiquen el tractament de les seves dades per a les finalitats especificades, són les següents:
Consentiment explícit
Vostè ha atorgat el seu consentiment explícit per al tractament d’aquestes dades personals per a un o més propòsits específics, en els quals no podem obtenir, proporcionar o administrar una cobertura d’assegurança sense aquest consentiment.
Vostè és lliure de retirar el seu consentiment contactant amb el nostre Responsable de Tractament. La retirada d’aquest consentiment pot afectar la nostra capacitat per a contractar o gestionar un segur o ajudar amb el pagament de les reclamacions.
Execució del contracte subscrit amb vostè
El tractament és necessari per a la celebració i/o execució d’un contracte del qual sigui part.

Compliment d’una obligació legal
El tractament és necessari per a complir amb una obligació legal a la qual estiguem subjectes.
En interès públic
El tractament és necessari per a la realització d’una tasca duta a terme en interès públic.
Per als nostres interessos legítims
El tractament és necessari per als interessos legítims que persegueix LA CORREDORIA o un tercer, excepte quan aquests interessos siguin anul·lats pels seus interessos o drets i llibertats fonamentals, que requereixen una protecció de dades personals.
Per a reclamacions legals
El tractament és necessari per a l’establiment, l’exercici o la defensa de reclamacions legals o quan els tribunals exerceixin les seves competències.

TEMPS DE GUARDAT DE LES SEVES DADES PERSONALS
Guardarem les seves dades personals únicament durant el temps que sigui necessari i per a les finalitats per a les quals es van recopilar originalment.
Haurem de guardar les dades mentre hi hagi alguna possibilitat de presentar una reclamació legal a l’empara de l’assegurança contractada per totes dues parts, o quan se’ns exigeixi guardar les seves dades personals a causa de raons legals o reglamentàries (Llei de Contracte d’assegurança, Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, Llei de Mediació en Assegurances i Reassegurances Privades, Llei sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors, Llei sobre responsabilitat civil i segur en la circulació de vehicles de motor, normativa de distribució, així com qualsevol altra que fos aplicable).
No obstant això, les dades romandran en situació de bloqueig durant els terminis que determina la normativa especificada anteriorment, a fi de poder atendre les responsabilitats que es poguessin generar. Transcorreguts aquests terminis, es procedirà a la seva supressió, tret que l’interessat hagi autoritzat el seu tractament per a finalitats concretes per un termini superior.
En algunes circumstàncies, podem anonimitzar les seves dades personals (perquè ja no puguin associar-se amb vostè) amb finalitats de recerca o estadístics, i en aquest cas podrem utilitzar aquesta informació indefinidament sense previ avís.

COMUNICACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS A TERCERS

Podem comunicar la seva informació personal als tercers que es detallen a continuació per als estrictes fins descrits en la present Política de Privacitat.
Pot contactar amb nosaltres per a obtenir més informació entorn de la comunicació de la seva informació personal.
Els tercers enumerats a continuació només utilitzaran la seva informació personal sota la nostra estricta instrucció i tenen l’obligació de garantir que s’implementin les mesures de seguretat adequades.
• Asseguradores;
• Reasseguradores;
• Proveïdors de bases de dades antifrau i sancions;
• Agències de referència creditícia – fitxers de solvència patrimonial i crèdit;
• En cas d’impagament per part del Client, LA CORREDORIA podrà cedir les seves dades a empreses encarregades de recobrament dels deutes complint la normativa aplicable;
• Empreses de serveis informàtics a companyies asseguradores;

 • Assessors professionals que inclouen auditors, advocats, assessors fiscals, perits, experts i agències de vendes de mitjans;
  • Gestors de reclamacions;
  • Tercers involucrats en reclamacions / recerques / processaments;
  • Investigadors privats;
  • Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat;
  • Jutges, Tribunals i altres òrgans de l’Administració pública;
  • Proveïdors de serveis d’administració de sistemes i TU;
  • Organitzadors d’esdeveniments, expositors d’esdeveniments i qualsevol altre tercer que participi en l’organització o en la contribució d’esdeveniments de la CORREDORIA;
  • Plataformes de Comunicació i Empreses de Màrqueting/Publicitat;
  • Bancs / Caixes d’estalvi;
  • Proveïdors telefònics utilitzats com a part del servei d’Atenció al Client;
  • Entitats d’enquestes de satisfacció;
  • Proveïdors de programari / sistemes;
  • Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions o altres Òrgans de l’Administració Pública amb competència en la matèria.
  • Òrgan de l’Administració amb autoritat sobre nosaltres o vostè, com quan hi ha una ordre judicial, obligació legal, etc..

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

 

En l’actualitat LA CORREDURIA no realitza cap transferència internacional de dades
personals anés de la Unió Europea.
No obstant això, i si en un futur tingués lloc, volem assegurar-nos que les seves dades s’emmagatzemen i es transfereixen de manera segura. Per tant, solament els transferirem fora de la Unió Europa, quan es compleixi amb la legislació sobre protecció de dades i els mitjans de transferència ofereixin garanties adequades en relació amb les seves dades, per exemple:

• Mitjançant un acord de transferència de dades que incorpori les clàusules contractuals tipus en vigor establertes per la Comissió Europea per a la transferència de dades personals pels responsables del tractament en el EEE als responsables i encarregats del tractament en territoris que manquin de lleis adequades de protecció de dades; o
• Subscrivint el marc de l’Escut de la Privacitat UE – EUA per a la transferència de dades personals des d’entitats amb seu a la UE fins a entitats situades als Estats Units o un altre acord equivalent en relació amb altres territoris; o
• Transferint aquestes dades a països respecte dels quals la Comissió Europea hagi adoptat una decisió d’adequació relativa al grau de protecció que els confereix la legislació; o
• Quan sigui necessari per a la formalització o l’execució d’un contracte entre nosaltres i un tercer, i la transferència redundi en interès de la seva persona a l’efecte d’aquest contracte (per exemple, si hem de transferir les dades fora del EEE per a complir amb les nostres obligacions conformement a aquest contracte si és vostè client nostre); o
• Quan hagi donat el seu consentiment per a la transferència de les dades.

Per a garantir que la seva informació personal rep un nivell de protecció adequat, posarem en pràctica els procediments adequats juntament amb els tercers amb els qui intercanviem les seves dades personals, per a garantir que dites terceres tractin aquesta informació personal de manera coherent amb la legislació sobre protecció de dades i que la respectin.

 

 

ELABORACIÓ DE PERFILS I DECIONES AUTOMATITZADES

En calcular les primes d’assegurances, els membres del mercat d’assegurances (asseguradores i reasseguradores) poden comparar les seves dades personals amb les mitjanes/estadístiques de la indústria. Les seves dades personals també es poden usar per a crear mitjanes/estadístiques de la indústria en el futur. Això es coneix com a “elaboració de perfils” i s’utilitza per a garantir que les primes reflecteixin el risc.
També podem tractar les seves dades per a elaborar un perfil comercial a partir de les seves preferències personals que ens permeti oferir-li productes d’assegurances, per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics i xarxes socials.
Els membres del mercat d’assegurances podrien prendre algunes decisions basades en el perfil i sense intervenció del personal (el que es coneix com a presa de decisions automatitzades). En aquest cas, els participants del mercat d’assegurances proporcionaran detalls de qualsevol decisió automatitzada en els seus avisos d’informació (i prèvia sol·licitud), que inclouran:
• On usen aquesta presa de decisions automatitzada
• La lògica aplicada
• Les conseqüències de la presa de decisions automatitzada
• El dret d’obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista, a rebre una explicació de la decisió presa després de l’avaluació, i a impugnar la mateixa.

MESURES DE SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

Hem implementat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per a evitar que les seves dades personals es perdin, s’utilitzin o s’accedeixi a ells accidentalment de forma no autoritzada, siguin modificats o divulgats, tot això conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, així com en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i altra normativa del sector aplicable.
Així mateix, hem implementat procediments per a tractar qualsevol sospita de violació de la seguretat de les dades personals. En cas de produir-se, li ho notificarem a vostè i a l’entitat reguladora pertinent (Agència Espanyola de Protecció de Dades).
Així i tot, qualsevol transmissió de dades realitzada a través d’internet està sota la seva pròpia responsabilitat i risc, per la qual cosa li instem a prendre totes les precaucions per a protegir la seva informació personal mentre estigui en línia.

 

ELS SEUS DRETS

Vostè pot exercitar gratuïtament els seus Drets d’Accés, Rectificació, Supressió,
Oposició i Limitació al tractament de les seves dades, així com a la portabilitat dels mateixos
i a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament
automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils.
En concret, té dret a:
• Que li proporcionem més detalls sobre l’ús que fem de les seves dades
• personals / categoria especial de dades.
• Que li facilitem l’accés a les seves dades personals, obtenint fins i tot una
• còpia de la informació personal que vostè ens hagi proporcionat;
• Que actualitzem qualsevol inexactitud en les seves dades personals;
• Que eliminem qualsevol categoria especial de dades personals / dades de caràcter personal que ja no tinguin una base legal per al seu ús;
• Quan el tractament es basi en el consentiment exprés, retirar aquest consentiment prestat (sense efectes retroactius) a fi que cessem el tractament basat en aquest consentiment;
• Oposar-se a qualsevol tractament basat en l’interès legítim, tret que els nostres motius per a dur a terme aquest tractament superin qualsevol perjudici als seus drets de protecció de dades;
• Restringir la manera en què utilitzem les seves dades personals mentre s’està investigant una denúncia;
• Rebre les seves dades personals en un format electrònic estructurat i d’ús habitual i poder transmetre’ls a un altre responsable;
• Sol·licitar la seva baixa en la recepció de comunicacions comercials.

En determinades circumstàncies, ens veurem obligats a restringir els drets anteriors per a salvaguardar l’interès públic (per exemple, la prevenció o detecció de delictes) i els nostres interessos (per exemple, el manteniment del privilegi legal).

L’exercici dels drets és personalíssim, per la qual cosa per al seu exercici haurà d’acreditar la seva identitat o la del seu Representant Legal. En el cas que no acrediti degudament la seva identitat o existeixin dubtes entorn del dret exercitat, ens posarem en contacte amb vostè per a aclarir aquests extrems.

Si vostè desitja exercitar qualsevol dels drets enunciats anteriorment, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres a través de les adreces a dalt indicades, adjuntant la petició de sol·licitud, datada i signada, així com fotocòpia d’un document identificatiu vàlid i un domicili a l’efecte de notificacions.